Bänner
Bänner
Bänner


Avaleht Taotlusvoor Vormid - Taotluste voor Taotlusvoorus 2013 nõutavad dokumendid

Taotlusvoorus 2013 nõutavad dokumendid

Nõutavad dokumendid taotlusvoorus on vastavalt Põllumajandusministri 21. septembri 2012. a määrusele nr 75:

 • Määruse lisas 6 toodud vormi kohane avaldus;

 • seadusjärgse esindusõiguseta isiku puhul tema volitusi tõendav volikiri;
 • äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri, kui nimetatud aruanded ei ole esitatud äriregistrisse;
 • füüsilisest isikust ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande ärakiri või «Raamatupidamise seaduse» kohaselt kassapõhist raamatupidamise arvestust pidava taotleja puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud kalendriaasta kohta esitatud residendist füüsilise isiku ettevõtlusest saadud tulu deklareerimise vormi E Maksu- ja Tolliameti kinnitatud ärakiri;
 • Määruse lisas 8 toodud vormi kohane teatis jooksval majandusaastal ja kahel eelmisel majandusaastal vähese tähtsusega abi saamise kohta, kui taotletakse projektitoetust, mis on käsitletav vähese tähtsusega abina kolmanda telje eesmärkide saavutamiseks või nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 20 punkti a alapunktis v ja punkti b alapunktides iii ja iv sätestatud toetust;

 • ettevõtja puhul, kes taotluse esitamise ajaks ei ole «Raamatupidamise seaduse» kohaselt pidanud koostama majandusaasta aruannet, tegevus-, bilansi ja kasumiaruande ärakiri või raamatupidamisregistrite alusel koostatud tulude ja kulude koonddokumendi ärakiri;
 • kui eelarve kulukirje ületab 5000 eurot esitada vähemalt kolme pakkuja hinnapakkumuse ärakirjad ning kui eelarve kulukirje on alla 5000 euro, siis esitada vähemalt ühe pakkuja hinnapakkumuse ärakiri või kavandatava tegevuse eeldatav maksumuse arvestus kululiikide kaupa;

 • ehitise puhul ehitusloa või kohaliku omavalitsusüksuse kirjaliku nõusoleku ärakiri, kui see on nõutav «Ehitusseaduse» kohaselt;
 • ehitise puhul ärakiri ehitusprojekti joonistest ehitise üldvaadete kohta koos asendiplaani ja ehitusprojekti seletuskirjaga;
 • ärakiri dokumendist, mis tõendab, et kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu inventar või seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest, ning hoone püstitamise korral kuulub selle alune maa taotleja omandisse või on sellele taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 • ettevõtja puhul taotluse esitamise aastale eelnenud majandusaasta seisuga põhivara nimekiri või põhjendatud juhul väljavõte nimekirjast, kui taotletakse toetust investeeringu tegemiseks. Põhivara nimekiri peab kajastama andmeid põhivara soetamise aasta ning põhivara soetamis- ja jääkväärtuse kohta;
 • mittetulundusühingu või sihtasutuse puhul kasutatud seadme ostmise ja kapitalirendile võtmise korral ärakiri hinnapakkumusest, millel kajastub uue samalaadse seadme hind;
 • sihtasutuse puhul selle asutajate nimekiri; mittetulundusühingu puhul selle liikmete nimekiri.

Tutvuge ka LEADER - määrusega. Dokumentide vormid ja abiks taotlejale on samuti leitavad PRIA kodulehelt.

 
Eelseisvad üritused
<<  Detsember 2018  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
       1  2
  3  4  5  6  7  8  9
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
Tule osale!

No current events.

Ürituste nimekirjad

Eelseisvad üritused
---------------------------
Möödunud üritused