Bänner
Bänner
Bänner


Taotlusvoor 2012

Jõgevamaa Koostöökoda võttis 2012 aasta taotlusvooru ideedevooru taotlusi vastu 14 november - 8 detsember 2011. Avatavad meetmed olid:

Aktiivne kogukond
Atraktiivne keskkond
Ettevõtlus.

Aktiivne kogukond

Meetme üldine eesmärk on piirkonna arendamine läbi kogukonnale suunatud tegevuste.

Meede on suunatud maaelanike kodanikuaktiivsuse suurendamisele, partnerluspõhimõttel arendatava  koostöö edendamisele ja piirkonna maine kujundamisele. Meetmest toetatakse tegevuste elluviimist  välja arvatud investeeringud põhivarasse.

 • Arengukavade koostamine, uuringute teostamine;
 • kogukonnateenuste arendamine, (kogukonnateenuste koolitused, arengukavade koostamine, seminaride korraldamine, õppereiside korraldamine kogukonnateenusega tutvumiseks)
 • regulaar- ja sariürituste algatamine, korraldamine ja läbiviimine;
 • tegevuspiirkondade vahelise koostöö arendamine;
 • oskuste ja teadmiste omandamine, sealhulgas õppereisid;
 • noorte vabaaja sisustamisele suunatud tegevused;
 • ajaloo, pärimus- ja pärandkultuuri ning traditsioonide kogumine, säilitamine ja tutvustamine (sealhulgas trükised, audio- ja videosalvestised, temaatilised kogumikud jne);
 • erinevate sektorite vahelise või koostööalaste ürituste korraldamine ja läbiviimine;
 • kultuuri- ja loodusväärtuste arendamine, eksponeerimine ja tutvustamine.

Atraktiivne keskkond

Meetme üldine eesmärk on piirkonna arendamine läbi elukeskkonna parendamisele  suunatud tegevuste ja investeeringute. Meede aitab piirkonda muuta huvitavamaks elukeskkonnaks,  kus on hea olla, kuhu tahaks tulla ja alatiseks jääda.

Meede on suunatud maapiirkonna atraktiivsuse tõstmisele, läbi kogukonna teenuste pakkumiseks vajalike investeeringute tegemise, mis loovad  eelduse ja aitavad kaasa Jõgevamaa Koostöökoja piirkonna elukeskkonna ja infrastruktuuri parandamisele.

 • Kogukonnakeskuste arendamine, sealhulgas ehitamine, rekonstrueerimine, parendamine, renoveerimine ja sisustuse ostmine;
 • infrastruktuuri objektide (sealhulgas sotsiaalsete) loomine ja taastamine;
 • tervisarenduslike objektide loomine ja arendamine sh terviserajad;
 • eelduste loomine teenuste pakkumiseks sealhulgas teenuste osutamiseks vajalike ruumide renoveerimine, parendamine, rekonstrueerimine, restaureerimine, sisustuse ostmine;
 • ajaloo-, arhitektuuri, ja kultuurimälestiste, pärandkultuuri säilimisele kaasa aitamine sealhulgas mälestuste kogumine, fotode kogumine, ajalooliste esemete kogumine, trükiste koostamine ajaloopärandi teemadel, trükiste välja andmine, ajaloomälestiste korrastamine, temaatiliste objektide viidastamine, artefaktide kogumine ja eksponeerimine;
 • projekteerimine, geoloogilised ja geodeetilised uuringud, detailplaneeringud,  haljastus-ja heakorraprojektid;
 • elustiili tutvustused, teemakülade loomine ja arendamine sealhulgas teemaküla kontseptsiooni välja töötamine, teemakülade ehitamine;
 • piirkonna tuntuse ja identiteedi loomine ja loomemajanduse arendamine sealhulgas piirkonna mainekujunduslikud uurimustööd, piirkonna logo välja töötamine.

Ettevõtlus

Meetme eesmärk on aidata kaasa majandustegevuse mitmekesistamisele, toote- ja teenuse kvaliteedi tõstmisele, parandada sotsiaalset toimetulekut läbi majandustegevuse, tõsta tegevuspiirkonna ettevõtete konkurentsivõimet, säilitada olemasolevaid töökohti,  pikendada tooteahelat, võtta kasutusele uusi tehnoloogiaid ja aidata kaasa ühisturundusele ettevõtete hulgas.

 • Investeeringuid ettevalmistavad tegevused, sealhulgas arendusdokumentide koostamine, projekteerimine, geoloogilised ja geodeetilised uuringud, detailplaneeringud;
 • investeeringud ettevõtlusse seal hulgas mikropõllumajandusettevõtete arendamine, ettevõtte tegevuse laiendamine, ettevõtte arengu kitsaskohtade leevendamine, ehitustegevus ettevõtte laienemise eesmärgil;
 • kohalike toodete väljatöötamine, testimine, arendus ja turundus;
 • turundusalane koostöö;
 • teavitustegevused seal hulgas  messidel osalemine;
 • maamajanduse mitmekesistamine;
 • tootmisahela, kui terviku arendamine, sealhulgas toormaterjali ettevalmistamine, tootele lisandväärtuse andmine, turunduskanali tõhustamine, otseturunduse või ühisturunduse arendamine.

Taotluste menetlemise ja projektide ajakava:

 • Ideedevoor - 14.november- 8.detsembrini 2011.aastal
 • Taotluste tehniline kontroll ja hindamine - 9.detsember 2011- 4 veebruar 2012
 • Heakskiidetud  taotluste vormistamine ja Koostöökoja büroole esitamine - taotlejale määratud tähtajaks
 • Rahastusotsuse saamine PRIAst -  60 tööpäeva jooksul alates korrektsete dokumentide saatmisest PRIAle
 • Projekti elluviimine - kahe aasta jooksul arvates rahastusotsuse saamisest
 • Raha laekumine -  60 tööpäeva jooksul arvates korrektsete kuludokumentide esitamisest PRIAle

Nõuded taotlusele

 • Ideedevooru projektitaotlused peavad laekuma selleks ettenähtud taotlusvormil koos nõutud lisade ja dokumentidega. Lisad on välja toodud Jõgevamaa Koostöökoja taotlemise aasta rakenduskavas, mille kinnitab Jõgevamaa Koostöökoja üldkoosolek.
 • Ideedevooru taotlust võib esitada nii paberkandjal kui ka elektrooniliselt digitaalallkirjaga. Esimesel juhul peab olema lisatud samaaegselt ka elektrooniline koopia.

Nõuded lisadokumentidele

 • Ideedevooru taotlusega koos tuleb esitada Taotleja organisatsiooni tutvustus vastaval blanketil.

 • Taotleja peab esitama oma projekti eelarves näidatud kulude kohta vastavad hinnapakkumused.

 • Taotleja peab esitama vähemalt kolm võrreldavat hinnapakkumust, kui investeeringu või tegevuse hind ületab 5000 eurot.
 • Taotleja peab esitama koos ideedevooru taotlusega ehitusprojekti, kui projektitaotluse sisuks on ehitustegevus.

Hindamise kord:

Loe ka LEADER-määrust!

Jõgevamaa Koostöökoja 2012 aasta rakenduskava

2012 aasta ideedevoorust positiivse vastuse saanud taotlused

 
Eelseisvad üritused
<<  Jaanuar 2019  >>
 E  T  K  N  R  L  P 
   1  2  3  4  5  6
  7  8  910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
Tule osale!

No current events.

Ürituste nimekirjad

Eelseisvad üritused
---------------------------
Möödunud üritused